Baggrunden for Liv i sundhed

Det sundhedsfremmende arbejde for mennesker med sindslidelser startede tilbage i 2012.

Her besluttede Regionspsykiatrien, Sundhedshuset og Socialpsykiatrien at gå sammen om en sundhedsfremmende indsats for mennesker med sindslidelser.

Velkommen til Liv i sundhed Dødeligheden blandt borgere med psykiske sygdomme er generelt højere end blandt normalbefolkningen.

Noget af forklaringen på dette er, at psykisk syge ryger mere end andre, har et større alkoholforbrug, og i det hele taget en livsstil, der har dårlige konsekvenser for helbredet.

Samtidig kan psykofarmaka give bivirkninger, der har en negativ indvirkning på det fysiske helbred.

Der er en markant større forekomst af hjerte-karsygdomme, sukkersyge, luftvejslidelser, allergi, muskel-skeletlidelser og sygdomme i nervesystem og sanseorganer iblandt psykisk syge borgere.

En formodning om, at forskellige interventioner, herunder kognitiv terapi, fysisk træning og kostvejledning, har positiv effekt på sundhedstilstanden og være med til sikre en tidlig indsats og mindske risikoen for somatisk sygdom og tidlig død.

I den generelle politiske sundhedsaftale i Region Midtjylland 2011-2014 var den sundhedsfremmende indsats blandt mennesker med psykiske lidelser skrevet ind som et politisk mål.

Med dette sigte ville Silkeborg Kommune og Region Midtjylland samarbejde om det fælles mål at tilbyde borgerne i Silkeborg Kommune nogle specialiserede og komplementære ambulante tilbud i brugernes sociale miljø.
Et af tilbuddene beskrives således: ”Kost, motion og beskæftigelse”

På denne baggrund ansøgte parterne om midler i en af Sundhedsstyrelsens satspuljer i 2012

Midlerne blev tildelt og projekt Liv i sundhed blev til virkelighed.