Vores historie

Få historien om et samarbejds- og udviklingsprojekt mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland

Derfor blev projektet sat i gang

Med psykiatriplanen for Region Midtjylland fra april 2008 blev det vedtaget, at sengekapaciteten i regionspsykiatrien skal koncentreres i færre, men fagligt og økonomisk mere robuste behandlingsenheder, der placeres i sammenhæng med fælles akutmodtagelser og specialfunktioner på somatiske hospitaler.

Silkeborg Kommune gav i høringsfasen for psykiatriplanen udtryk for, at kommunen ønskede at indgå i udviklingsprojekter på det psykiatriske område med henblik på at styrke indsatsen for borgere med sindslidelser.

På den baggrund blev der i foråret 2008 indledt et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland med den fælles vision at løfte kvaliteten i tilbud til psykisk syge samt søge nye veje for samarbejde og udvikling af tilbud for borgere med sindslidelser.

Det omfattende samarbejde har konkret udmøntes i opførelsen af et fælles kommunalt og regionalt Psykiatriens Hus i Silkeborg.

Vision

Som nævnt er den overordnede vision med etablering af Psykiatriens Hus og det kommunale og regionale samarbejde at fremme den psykiatriske indsats for sindslidende.

Med dette sigte vil Silkeborg Kommune og Region Midtjylland samarbejde om at tilbyde borgerne specialiserede og komplementære ambulante tilbud i brugernes sociale nærmiljø, hvilket blandt andet skal opnås gennem et særligt fokus på følgende indsatsområder: 

  • Helhed og kvalitet i behandlingen og det socialpsykiatriske arbejde 
  • Et tættere samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien samt det øvrige social- og sundhedsområde 
  • Større specialisering på et højt fagligt niveau 
  • En tidlig indsats 
  • Udbygning af de ambulante tilbud til borgerne

Ved fysisk at samle både de regionale specialiserede behandlingstilbud og Silkeborg Kommunes socialpsykiatri i Psykiatriens Hus skabes mulighed for at sikre helhed og kvalitet i indsatsen for parternes fælles klient-/patientgruppe.

Dette muliggøres blandt andet ved, at behandlingspsykiatriens og socialpsykiatriens kendskab til hinanden øges i form af den daglige kontakt og berøring med samme patientgruppe. Det nære samarbejde bidrager også til et fælles værdigrundlag, der sikrer et sammenhængende, helhedsorienteret og professionelt forløb for den enkelte borger.

Med det øgede kendskab og samarbejde udvikles og udvides fordelene ved fællesskabet, herunder i form af konkrete samarbejder om den enkelte sindslidende, større faglige miljøer, øget kendskab til og forståelse for, hvordan og under hvilke præmisser psykiatrien og socialpsykiatrien (sam-)arbejder.

Samtidig betyder øget specialisering, sammenhæng i tilbuddene og det tværsektorielle samarbejde mulighed for en tidlig og adækvat indsats, hvilket øger chancerne for behandlingssucces og rehabilitering.

Tilbud i Psykiatriens Hus

Et nyskabende aspekt ved Psykiatriens Hus er, at alle regionale ambulante behandlingstilbud i Silkeborg Kommune samt dele af Silkeborg Kommunes socialpsykiatri fysisk og fagligt integreres i Psykiatriens Hus.

Samtidig indledes et indgående og gensidigt forpligtende kommunalt og regionalt samarbejde på alle niveauer, der har til formål at sikre smidighed, sammenhæng, helhed og en øget kvalitet i behandlingen og arbejdet med sindslidende.

Ydermere opprioriteres samarbejdet med etableringen af et fælles Akut Døgntilbud, med 6 kommunale og 6 regionale pladser.

Tilbuddet giver sindslidende borgere mulighed for midlertidigt døgndækkende ophold, med henblik på tryghed og stabilisering.

Borgerne i de regionale pladser vil i dagstimerne modtage behandling i de regionale ambulante behandlingstilbud. Formålet med det akutte døgntilbud er at forebygge og reducere (gen-)indlæggelse samt forkorte indlæggelsesperioden.